عملیات زیر سازی لاین جنوبی کمربندی ولیعصر(عج)
جهت آماده سازی برای عملیات آسفالت ریزی

عملیات زیر سازی لاین جنوبی کمربندی ولیعصر(عج)
جهت آماده سازی برای عملیات آسفالت ریزیآغاز عملیات آسفالت ریزی
خیابان طالقانی و امیرکبیر