عملیات زیرسازی ضلع شمالی خیابان جهاد جهت آماده سازی برای آسفالت ریزی توسط شهرداری ماکو

عملیات زیرسازی ضلع شمالی خیابان جهاد جهت آماده سازی برای آسفالت ریزی توسط شهرداری ماکوآتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری ماکو به سیستم جدید خاموش کننده آتش واترمیست AFT مجهز شد