مصالحه ساختمان وراث مرحوم بیات ماکو شامل 10 دهنه مغازه در راستای تعریض خیابان امام خمینی (ره)

ساختمان وراث مرحوم بیات ماکو واقع در سه راهی بانک ملی که شامل ۱۰ دهنه مغازه و به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع در تعریض خیابان امام خمینی ( ره ) قرار دارد توسط شهرداری ماکو مصالحه گردیده و تخریب از جبهه دوم آغاز گردید .آغاز عملیات تخریب ساختمان وراث مرحوم پشت کوهی واقع در سراهی بانک ملی در راستای تعریض خیابان امام خمینی ( ره ) توسط شهرداری ماکو