انجام عملیات مهار سنگ، توسط واحد فضای سبز شهرداری ماکو
با توجه به قرار گرفتن منازل مسکونی در قسمت کوهپایه محله برج و خطر ریزش سنگ در این ناحیه، عملیات مهار سنگ در این ناحیه توسط واحد فضای سبز انجام گرفت

مسئول فضای سبز ماکو اظهار کرد با توجه به قرار گرفتن منازل مسکونی در قسمت کوهپایه محله برج و خطر ریزش سنگ در این ناحیه، عملیات مهار سنگ در این ناحیه توسط واحد فضای سبز انجام گرفت.نصب المان «شیر آب» در محله قدیمی شیرباشی، توسط شهرداری ماکو
شهردار ماکو خبر داد، ساخت المان ساری تابلو و همچنین محلات قدیمی ماکو نیز در دستور کار شهرداری قرار دارد.