نصب پرچم های 3 متری رنگی سال نو مبارک در نقاط مختلف سطح شهر به منظور استقبال از نوروز 1400 توسط شهرداری ماکو

نصب پرچم های ۳ متری رنگی سال نو مبارک در نقاط مختلف سطح شهر به منظور استقبال از نوروز ۱۴۰۰ توسط شهرداری ماکوشستشوی خیابان ها و جداول سطح شهر به منظور استقبال از نوروز 1401 توسط شهرداری ماکو