پخش کیسه های زباله بین شهروندان و جمع آوری سبزه های عید در روز طبیعت توسط شهرداری ماکو

پخش کیسه های زباله بین شهروندان و جمع آوری سبزه های عید در روز طبیعت توسط شهرداری ماکو
خط کشی بلوار حضرت ولی عصر ( عج ) ماکو توسط شهرداری ماکو