پایان عملیات آسفالت ریزی خیابان فارابی

پایان عملیات آسفالت ریزی خیابان فارابی توسط شهرداری ماکو
آغاز عملیات تراش آسفالت خیابان هشترودی