پایان عملیات آسفالت ریزی خیابان فردوسی

پایان عملیات آسفالت ریزی خیابان فردوسی توسط شهرداری ماکو
آغاز عملیات آسفالت ریزی خیابان فردوسی