پایان عملیات آسفالت ریزی خیابان هشترودی

پایان عملیات آسفالت ریزی خیابان هشترودی توسط شهرداری ماکو
آغاز عملیات آسفالت ریزی خیابان هشترودی