پایان عملیات آسفالت ریزی خیابان معلم

پایان عملیات آسفالت ریزی خیابان معلم توسط شهرداری ماکو
آغاز عملیات تراش آسفالت لاین جنوبی خیابان امام