پایان عملیات آسفالت ریزی خیابان انتظام

پایان عملیات آسفالت ریزی خیابان انتظام توسط شهرداری ماکو

رنگ آمیزی و زیباسازی جداول پارک شهید فهمیده توسط شهرداری ماکو