پایان عملیات آسفالت ریزی خیابان شهید رجایی

پایان عملیات آسفالت ریزی خیابان شهید رجایی توسط شهرداری ماکو

آغاز شناسنامه دار کردن الکترونیکی درختان شهر ماکو