پایان عملیات آسفالت ریزی خیابان استادان

پایان عملیات آسفالت ریزی خیابان استادان توسط شهرداری ماکو
آغاز عملیات قیرپاشی باند شمالی خیابان جهاد