پایان عملیات آسفالت ریزی خیابان استقلال

پایان عملیات آسفالت ریزی خیابان استقلال (حدفاصل میدان جهاد تا میدان رسانه)
پایان عملیات آسفالت ریزی، خیابان امامت