پایان عملیات آسفالت ریزی لاین جنوبی بلوار مدرس

پایان عملیات آسفالت ریزی لاین جنوبی بلوار مدرس حدفاصل راهنمایی و رانندگی تا ابتدای ورودی بلوار مدرس توسط شهرداری ماکو

خرید تجهیزات باغبانی توسط شهرداری ماکو