رنگ آمیزی جداول سطح شهر
کمربندی ولیعصر (عج)

رنگ آمیزی جداول سطح شهر (کمربندی ولیعصر(عج))

توسط واحد خدمات شهری شهرداری ماکو
آغاز عملیات آسفالت ریزی
خیابان طالقانی و امیرکبیر از ابتدای یادبود