رنگ آمیزی مبلمان پارک جنگلی

رنگ آمیزی مبلمان پارک جنگلی توسط واحد خدمات شهری شهرداری ماکوآغاز عملیات آسفالت ریزی خیابان فارابی