رنگ آمیزی و زیباسازی جداول پارک شهید فهمیده توسط شهرداری ماکو

رنگ آمیزی و زیباسازی جداول پارک شهید فهمیده توسط شهرداری ماکو

عملیات اجرایی بازار روز میوه شهر ماکو توسط شهرداری ماکو