تعریض و آسفالت ریزی خیابان جهاد

به گزارش پایگاه خبری شهرداری ماکو، جهت رفاه حال شهروندان عزیز و سهولت تردد خودروها عملیات زیرسازی، آماده سازی ،آسفالت ریزی جهت تعریض خیابان جهادانجام پذیرفت.

پایان عملیات آسفالت ریزی حدفاصل تقاطع فرمانداری تا میدان مادر