تجلیل و قدردانی از رانندگان درون شهری ماکو

تجلیل و قدردانی از رانندگان درون شهری شهر ماکو به مناسبت هفته حمل و نقل و رانندگان توسط شهرداری ماکونورپردازی فلکه رسانه ماکو