تولید و تکثیر 85 هزار عدد انواع گلهای فصلی ، درخت و درختچه در گلخانه شهرداری ماکو با هدف خودکفایی در تولید و کاهش هزینه ها

تولید و تکثیر ۸۵ هزار عدد انواع گلهای فصلی ، درخت و درختچه در گلخانه شهرداری ماکو با هدف خودکفایی در تولید و کاهش هزینه هااجرای طرح رنگ آمیزی تنه درختان سطح شهر ماکو با رنگ محافظ تنه و ترکیب قارچ کش و حشره کش مخصوص به منظور مبارزه با حشرات ، آفات و مقابله با شیوع بیماری های قارچی توسط شهرداری ماکو