زیرسازی مسیر پیاده روی حدفاصل بانک تجارت سابق تا مقابل مخابرات ولایت

زیرسازی مسیر پیاده روی حدفاصل بانک تجارت سابق تا مقابل مخابرات ولایت جهت اجرای سنگ فرش توسط واحد عمران شهرداری ماکو
عملیات زیرسازی ضلع شمالی خیابان جهاد جهت آماده سازی برای آسفالت ریزی توسط شهرداری ماکو