بازدید رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر ماکو
از روند پیشرفت پروژه تعریض خیابان امام(ره)

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ماکو، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر ماکو از روند پیشرفت پروژه تعریض خیابان امام(ره) بازدید کردند.

غرفه های بازار مرزی در اختیار زنان بدسرپرست و بی سرپرست قرار می گیرد
بر اساس هماهنگی به عمل آمده با کمیته امداد امام خمینی(ره) ماکو و موسسات خیریه، برای کمک و حمایت از این افراد تعدادی از غرفه های بازار مرزی در اختیار زنان سرپرست خانوار که توانایی بر تولیدات خانگی و صنایع دستی دارند برابر مصوبه شورا قرار خواهد گرفت.