غرفه های بازار مرزی در اختیار زنان بدسرپرست و بی سرپرست قرار می گیرد
بر اساس هماهنگی به عمل آمده با کمیته امداد امام خمینی(ره) ماکو و موسسات خیریه، برای کمک و حمایت از این افراد تعدادی از غرفه های بازار مرزی در اختیار زنان سرپرست خانوار که توانایی بر تولیدات خانگی و صنایع دستی دارند برابر مصوبه شورا قرار خواهد گرفت.

عزیز برگ نی، رئیس شورای اسلامی شهر ماکو:
غرفه های بازار مرزی در اختیار زنان بدسرپرست و بی سرپرست قرار می گیرد.
برگ نی رئیس شورای شهر ماکو با اعلام این خبر گفت: بر اساس هماهنگی به عمل آمده با کمیته امداد امام خمینی (ره) ماکو و موسسات خیریه، برای کمک و حمایت از این افراد تعدادی از غرفه های بازار مرزی در اختیار زنان سرپرست خانوار که توانایی بر تولیدات خانگی و صنایع دستی دارند برابر مصوبه شورا قرار خواهد گرفت.
رئیس شورای شهر ماکو از برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد نحوه و چگونگی توانمندسازی و ایجاد اشتغال خانواده های تحت پوشش کمیته امداد خبر داد و افزود: برای رسیدن به این هدف صندوق توسعه و اشتغال موسسات خیریه در این شهرستان تاسیس خواهد شد.بازدید رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر ماکو
از روند پیشرفت پروژه تعریض خیابان امام(ره)