آگهی مناقصه عمومی (تجدید شده)خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات شهربازی پارک شادی
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی به صورت برخط برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.


شهرداری ماکو در نظر دارد خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات شهربازی پارک شادی را از طریق مناقصه و با شرایط مربوطه به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت انجام کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
به آدرس https://setadiran.ir مراجعه نمایند.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی به صورت برخط برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند. 

شماره مناقصه : ۲۰۰۳۰۵۰۱۰۶۰۰۰۰۰۳

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه مورخ 1403/03/22 ساعت ۱۹:۰۰ .


آگهی تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای بیمه درمان تکمیلی کارکنان شهرداری ماکو