آگهی تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای بیمه درمان تکمیلی کارکنان شهرداری ماکو

آگهی تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای بیمه درمان تکمیلی کارکنان شهرداری ماکو

شهرداری ماکو در نظر دارد بیمه درمان تکمیلی کارکنان خود برای تعداد حدوداً ۹۰۰ نفر را از طریق مناقصه و با شرایط مشروحه در آگهی به نمایندگی بیمه واجدشرایط واگذار نماید.

متقاضیان می‌توانند جهت انجام کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس https://setadiran.ir مراجعه نمایند.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به‌صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهرسازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

شماره مناقصه: ۲۰۰۳۰۵۰۱۰۶۰۰۰۰۰۲

آخرین‌مهلت دریافت اسناد مناقصه:‌ مورخ ۱۳/۰۳/۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰


فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات طراحی پل روگذر قره کورپی
شهرداری ماکو در نظر دارد مناقصه عمومی طراحی پل روگذر قره کورپی به شماره 2000050106000005 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.