فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات طراحی پل روگذر قره کورپی
شهرداری ماکو در نظر دارد مناقصه عمومی طراحی پل روگذر قره کورپی به شماره 2000050106000005 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

شهرداری ماکو در نظر دارد مناقصه عمومی طراحی پل روگذر قره کورپی به شماره 2000050106000005 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه 1400/01/18 می باشد.

مهلت زمانی ارائه دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 13:30 روز پنجشنبه تاریخ 1400/01/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:00 روز سه شنبه تاریخ 1400/02/07
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:30 روز سه شنبه تاریخ 1400/02/07
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گر جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس: شهرداری ماکو، تلفن: 34222141-044

علی یوسفی ماکوئی شهردار ماکو


فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای جدول گذاری ناحیه 2
شهرداری ماکو در نظر دارد مناقصه عمومی جدول گذاری ناحیه 2 (معابر میدان ولیصر تا باغچه جوق، الحاقیه های جدید طرح تفصیلی) به شماره 2000050106000003 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.