آگهی مزایده اجاره مغازه های بازارچه مرزی

آگهی مزایده مزایده اجاره مغازه های بازرچه مرزی:

شهرداری ماکو در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 991131/م/ش مورخه 02/12/99 شورای اسلامی شهر و رای کمیته انطباق به شماره 13621/1/100/99 مورخه 05/12/1399 تعداد 8 باب از مغازه های خود واقع در بازارچه مرزی را با مشخصات و قیمت کارشناسی ذکر شده در جدول ذیل از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و شرایط آگهی مزایده به شعبه درآمد شهرداری مراجعه نمایند.
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد تا پایان وقت اداری روز شنبه  29/03/1400می باشد.
آگهی تجدید مزایده فروش زمین شهرداری ماکو