آگهی تجدید مزایده فروش زمین شهرداری ماکو

آگهی تجدید مزایده فروش زمین شهرداری ماکو: 

شهرداری ماکو در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 991187/م/ش مورخه 99/12/19 شورای اسلامی شهر و رای کمیته انطباق به شماره 14699/1/100/99 مورخه 1399/12/25 تعداد 12 قطعه از قطعات تفکیکی خود را با مشخصات و قیمت کارشناسی ذکر شده در جدول ذیل از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد املاک و دریافت اسناد و شرایط آگهی مزایده به شعبه درآمد شهرداری مراجعه نمایند.

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد تا پایان وقت اداری روز شنبه 1400/03/29می باشد.


آگهی مزایده فروش زمین شهرداری ماکو
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد تا پایان وقت اداری روز یکشنبه  02/03/1400می باشد.